พุทธประวัติ: พระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา ในพิธีอภิเษกสมรส
Published by the Religion and Ethic Promotion Committee
เจ้าชายสุทโธทนะ และเจ้าหญิงมหามายา เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรส ณ อโศกอุทยาน
 
 
+ Next page